loader black loader black loader product loader white

Všeobecné obchodné podmienky Vysocansky-polovnictvo.sk

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu  www.vysocansky-polovnictvo.sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú

 2. proces nákupu tovaru spotrebiteľom od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.vysocansky-polovnictvo.sk,

 3. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vysocansky-polovnictvo.sk,
 4. práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri predaji  a nákupe tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vysocansky-polovnictvo.sk,
 5. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

 

Článok II

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Na účely týchto VOP sa rozumie:
 2. e-shopom internetový obchod predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej doméne www.vysocansky-polovnictvo.sk,
 3. spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy(nákup  tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vysocansky-polovnictvo.sk) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (zakúpený tovar neslúži na výkon podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),
 4. predávajúcim spoločnosťVysocansky P. s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (predaj tovaru cez internetový obchod) koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
 5. zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá    a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu,
 6. zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, akákoľvek zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby,
 7. tovarom výrobky a služby ponúkané prostredníctvom internetového obchodu,
 8. výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci,
 9. službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány dozoru; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,
 10. objednávkou úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa uzavrieť s predávajúcim zmluvu (nakúpiť tovar v e-shope),
 11. predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a poplatkov za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, vrátane ceny dopravného,
 12. dopravným cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. vynesenie tovaru a pod.).

 

Článok III

Identifikácia predávajúceho

 1. Prevádzkovateľom e-shopu umiestneného pod doménou www.vysocansky-polovnictvo.sk je:
 2. Obchodné meno:               Vysocansky P. s.r.o.
 3. Sídlo:                                 Námestie Slobody 12, 06601 Humenné
 4. IČO:                                 46914714
 5. DIČ:                                 2023659462
 6. IČ DPH:                           SK2023659462
 7. Bankové spojenie:           SK15 0900 0000 0050 6708 9516
 8. e-mail:                             [email protected]
 9. Tel. číslo:                         +421 948 555 999
 10. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 27140/P, deň zápisu 20. decembra  2012,
 11. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava. Orgánom dozoru podľa miestnej príslušnosti je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

 

Článok IV

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez internetový obchod umiestnený pod doménou www.vysocansky-polovnictvo.sk.
 2. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v internetovom obchode pri tovare.
 3. Nákup tovaru v internetovom obchode nie je podmienený registráciou. Pri nákupe tovaru je spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho internetový obchod vyžaduje.
 4. Pri registrácii v internetovom obchode je spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho internetový obchod vyžaduje.
 5. Po úspešnej registrácii bude mať spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode. Pri každom ďalšom nákupe sa spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v internetovom obchode.
 6. Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, a to podľa pokynov uvedených v tomto internetovom obchode.
 7. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka konkrétneho spotrebiteľa. Nákupný košík daného spotrebiteľa je tomuto spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie
 8. V náhľade nákupného košíka si spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
 9. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
 10. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Pred dokončením objednávky je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.vysocansky-polovnictvo.sk“.
 11. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:
  1. vlastnostiach tovaru,
  2. predajnej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.
 12. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú 
  tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 13. potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, t. j potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktoré obsahuje informácie z konkrétnej objednávky, poučenie o práve odstúpiť od zmluvy, poučenie o zodpovednosti za vady a postup pri vybavovaní reklamácií. Všetko toto predávajúci poskytne spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči. Trvanlivým nosičom je e-mail. Všetky tieto informácie musí mať spotrebiteľ bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo najneskôr pri dodaní tovaru.
 14. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom,
 15. reklamačný poriadok predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 16. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 12 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 12 tohto článku VOP.

 

Článok V

Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
 2. pri osobnom odbere v hotovosti,
 3. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru.
 4. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 5. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu pri odbere objednávky (objednaného tovaru).
 6. Úhradou sa rozumie moment zaplatenia ceny predávajúcemu pri osobnom odbere alebo odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní objednávky (objednaného tovaru).
 7. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v lehote do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy
 8. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

 

 

Článok VI

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
 2. viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 4. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 6. písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese [email protected]
 7. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 8. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 9. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá spotrebiteľ.
 10. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
 11. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 13. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 14. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 15. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 16. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 

 

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

 

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:
  • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
  • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
  • či je tovar alebo jeho obal poškodený.
 2. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si spotrebiteľ objednal, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: [email protected]alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je spotrebiteľ povinný uviesť:
  • svoje identifikačné údaje,
  • údaje predávajúceho,
  • opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,
  • popis vady tovaru a
  • číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
 8. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 9. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
 10. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 11. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 12. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 13. pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
 14. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 15. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 16. po uplynutí záručnej doby.
 17. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 18. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 19. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 20. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ uviedol pri objednávke tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 21. Po ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 22. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
 23. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 24. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 25. popis stavu výrobku,
 26. výsledok posúdenia,
 27. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 28. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 29. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 30. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 31. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 32. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

  

Článok IX

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v internetovom obchode, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
 2. Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v internetovom obchode.
 3. Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
 4. identifikačných údajoch predávajúceho,
 5. účele spracúvania osobných údajov,
 6. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 7. ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že:
  • Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
  • Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať,
  • Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
 8. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
 9. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 10. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 11. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 12. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 13. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 14. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 15. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 16. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 17. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 18. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 19. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 20. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

Článok IX

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR -http://www.mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: 

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 1. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. októbra 2016.

Naše značky

Námestie Slobody 12
06601 Humenné
Telefón: +421 948 555 999
E-mail: [email protected]
služby
Akceptujeme tieto platobné karty.
© 2013 - 2024 Polovnictvo-Vysocansky.sk | Všetky práva vyhradené.